ÎNREGISTRAREA CU STATUT DE ȘOMER

Pentru a fi înregistrat cu statut de șomer, adresați-vă la subdiviziunea teritorială în a cărei rază aveți domiciliul, reședința sau, după caz, locul de trai și completați  Cererea pentru înregistrarea cu statut de șomer  și Declarația pe propria răspundere privind întrunirea condițiilor de înregistrare cu statut de șomer

Cine poate beneficia: Puteţi fi înregistrat cu statut de șomer dacă sunteți în căutare a unui loc de muncă și întruniți cumulativ următoarele condiții:

 • aveți vîrsta cuprinsă între 16 ani și vîrsta stabilită pentru obținerea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă sau la o altă categorie de pensie, conform legislației în vigoare, cu excepția cazului în care exercitați dreptul la pensie de urmaș și la pensie de dizabilitate și vi se recomandă încadrarea în cîmpul muncii în baza certificatului de încadrare în grad de dizabilitate;
 • sunteți apt pentru prestarea unei munci;
 • nu aveți un loc de muncă;
 • nu studiați la o formă de învăţămînt cu frecvență;
 • căutați activ un loc de muncă atît în mod individual, cît și prin intermediul subdiviziunii teritoriale și sunteți disponibil să începeți activitatea de muncă.

Actele necesare pentru înregistrarea cu statut:

 • buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil;
 • actele deținute de studii şi de calificare.

Persoanele care necesită suport suplimentar pe piața muncii prevăzute la art. art.23 alin (3), lit. a), c), f), g), h), i) și j) din Legea nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, prezintă suplimentar documente confirmative, în original, după cum urmează:

 • tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani din familii defavorizate, orfani, rămași fără îngrijirea părinților, aflați sub tutelă sau curatelă - referire de la structurile de asistență socială sau confirmare eliberată de autoritățile publice locale
 • persoanele cu dizabilități - certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și programul individual de reabilitare și incluziune socială;
 • persoanele eliberate din locurile de detenție - certificatul de eliberare din locurile de detenție;
 • victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială - referire de la structurile teritoriale de asistență socială;
 • persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică - referire de la Dispensarul Republican Narcologic;
 • victimele violenței în familie - referire de la structurile teritoriale de asistență socială.

Motivele scoaterii din evidență:

 1. neîntrunirii condițiilor de înregistrare cu statut de șomer;
 2.  stabilirii pensiei pentru limită de vîrstă sau altei categorii de pensie, cu excepția pensiei de urmaș și pensiei de dizabilitate;
 3.  constatării pierderii totale a capacității de muncă;
 4.  aplicării arestării preventive sau arestării la domiciliu;
 5. executării hotărîrii judecătoreşti de condamnare la pedeapsa cu închisoare sau de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical;
 6.  dobîndirii sau încercării de a obţine statutul de şomer sau ajutorul de șomaj prin înşelăciune;
 7. neprezentării neîntemeiate la subdiviziunea teritorială, la care este înregistrat, mai mult de 60 de zile calendaristice de la data ultimei vizite;
 8. decesului;
 9. începerii concediului de maternitate;
 10. începerii îndeplinirii obligației militare;
 11. confirmării de către şomer a plecării peste hotare în scop de muncă;
 12. refuzului neîntemeiat a două locuri de muncă corespunzătoare, oferite de subdiviziunea teritorială la care este înregistrat;
 13. refuzului neîntemeiat de a participa la măsurile active de ocupare a forţei de muncă;
 14. expirării permisului de ședere pe teritoriul Republicii Moldova;
 15. înmatriculării la o formă de învăţămînt cu frecvenţă;
 16. nerespectării obligației de a informa subdiviziunea teritorială la care este înregistrat șomerul despre orice schimbare a condițiilor ce au determinat acordarea statutului de şomer, în termen de 3 zile lucrătoare de la apariţia schimbării.

În cazul constatării motivelor menţionate mai sus, persoanele scoase din evidenţă, la cerere, pot fi înregistrate cu statut de șomer repetat.

Se consideră întemeiată neprezentarea la subdiviziunea teritorială mai mult de 60 de zile calendaristice dacă aceasta a avut loc din următoarele motive:
    a) concediul medical, conform certificatului confirmativ;
    b) decesul rudelor de gradul I şi II;
    c) situaţii de forţă majoră.