DECLARAREA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din Legea nr.105 din 14.06.2018 privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, angajatorii contribuie la realizarea politicilor privind ocuparea forței de muncă prin:

  1. crearea de condiții pentru calificarea, recalificarea şi perfecționarea salariaților;
  2. informarea, în scris, prin telefon fax, prin poşta electronică a subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază îşi are adresa juridică sau în a cărei rază este adresa locului de muncă, despre toate locurile de muncă devenite vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care au devenit vacante;
  3. informarea în scris, obligatoriu, în termen de 3 zile, a subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă asupra angajării șomerilor la locurile de muncă vacante despre care a fost informată în condițiile lit. b).

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) din Legea nr.105 din 14.06.2018 privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, ofertele și anunțurile privind locurile de muncă nu includ elemente discriminatorii bazate pe criterii de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică, avere, origine socială sau orice alt criteriu.

Informarea Subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă despre locul(urile) de muncă devenit(e) vacant(e) se face prin prezentarea/transmiterea de către angajator a unui Formular care va conține informația privind locul(urile) de muncă vacant(e).

Angajatorul completează câte un Formular pentru fiecare loc de muncă vacant în cazul în care locurile de muncă vacante se referă la ocupații diferite sau completează un singur Formular în cazul în care locurile de muncă vacante se referă la aceeași ocupație și au aceleași condiții de ocupare. În situația în care locurile de muncă vacante se raportează la aceeași ocupație dar au condiții diferite de ocupare, se completează câte un Formular pentru fiecare loc de muncă vacant sau pentru fiecare grup de locuri de muncă vacante care au aceleași condiții de ocupare.

Formularul în original poate fi prezentat direct la sediul Subdiviziunii teritoriale sau poate fi transmis prin poștă (în plic, pe suport de hârtie) și trebuie să conțină semnătura reprezentantului legal al angajatorului și ștampila unității economice sau poate fi expediată copia acestuia prin fax sau fotocopia prin e-mail.

În vederea implementării prevederilor Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, angajatorii informează obligatoriu subdiviziunile teritoriale despre:

  • locurile de muncă create şi/sau rezervate pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi, în termen de 5 zile de la data la care au fost create/rezervate;
  • ocuparea de către persoanele cu dizabilităţi a locurilor de muncă care au fost create/rezervate, în termen de 3 zile de la data la care au fost ocupate.

 

FORMULAR „Informația privind locul(urile) de muncă vacant(e)”

Adresele și datele de contact ale subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de munca pot fi găsite aici