IMIGRAREA

Acordăm /prelungim  dreptul la muncă a cetăţenilor străini şi / sau apatrizi pentru desfăşurarea activităţii provizorii de muncă pe teritoriul Republicii Moldova.

Cine poate beneficia:

Cetăţenii străini sau apatrizii care urmează a fi angajaţi temporar la un post de muncă din Republica Moldova.

Cum se acordă:

  1. În cazul în care compania dvs. urmează să angajeze un cetăţean străin sau apatrid, conducătorul întreprinderii /organizaţiei /instituţiei sau reprezentantul întreprinderii, împuternicit prin procură depune la „Ghişeului unic” instituit în incinta Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne (adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 124) depune un  demers adresat Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în limba de stat, la care se anexează actele prevăzute în  Legea nr. 180—XVI din 10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă:
  2. Legea Nr. 165 din 20.07.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.
  3. Agenţia Naţională examinează dosarul în termenii stabiliţi şi emite decizia privind acordarea /prelungirea sau refuzul acordării sau prelungirii dreptului la muncă.