ALOCAŢII DE INTEGRARE SAU REINTEGRARE PROFESIONALĂ

Aprobăm şi oferim  ajutor financiar neimpozabil, 15% din salariul mediu pe economie din anul precedent, pe o perioadă de cel mult 9 luni şomerilor aflaţi în anumite circumstanţe stabilite de lege.

Cine beneficiază:

Puteţi beneficia de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională, dacă sunteţi somer şi vă aflaţi în următoarele circumstanţe:

a) v-a expirat perioada de invaliditate de gradul I sau II;

b) v-a încetat perioada de îngrijire a copilului în intervalul de vîrstă a copilului de la 1,5 ani pînă la 6 ani, la momentul naşterii copilului nefiind încadraţi în muncă, în cazul în care vă adresaţi la agenţie în perioada cînd copilul are împliniţi 1,5 şi nu are 6 ani; 

c) v-a încetat perioada de îngrijire a unui membru de familie invalid de gradul I sau a unui copil invalid (în vîrstă de pînă la 16 ani), sau a unei  persoane de vîrstă  înaintată  (75 de ani şi mai mult);

d) nu v-aţi putut angaja în cîmpul  muncii la trecerea în rezervă după satisfacerea serviciului militar în termen, serviciului militar cu termen redus sau serviciului de alternativă;

e) nu v-aţi putut angaja în cîmpul  muncii după eliberare din locuri de detenţie sau din instituţii de reabilitare socială;

f) sînteţi victimă a traficului de fiinţe umane cu statut confirmat de autorităţile competente şi nu v-aţi putut angaja în cîmpul  muncii:

 • nu obţineţi venituri impozabile conform legii;
 • să nu fiţi asigurat în sistemul public de asigurări sociale;

Cum se acordă:

Adresaţi-vă la  la agenţia în a cărei rază teritorială aveţidomiciliul pentru înregistrare cu următoarele acte:

 • cererea pentru acordarea alocaţiei;
 • actul de identitate (original şi copie);
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • actele de studii şi de calificare (original şi copie);
 • certificatul de căsătorie, pentru persoanele care şi-au schimbat numele de familie (original şi copie);
 • declaraţia pe proprie răspundere în formă scrisă;
 • certificat ce consemnează lipsa activităţii în scopul obţinerii de venituri;
 • actele de confirmare a circumstanţelor care vă atribuie la categoria de beneficiar de alocaţie:
  • documentele care certifică faptul şi durata invalidităţii (perioada de invaliditate);
  • adeverinţa de naştere pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 1,5 şi 6 ani (perioada îngrijirii copilului);
  • certificatul eliberat de către organele teritoriale de asigurări sociale, care confirmă că solicitantul a beneficiat de alocaţie pentru îngrijire a unui invalid de gradul I, a unui copil-invalid sub vârsta de 16 ani sau a unei persoane care a depăşit vârsta de 75 ani şi / sau a actului de constatare a circumstanţelor reale (întocmit la primărie);
  • livretul militar cu înscrierile corespunzătoare pentru confirmarea îndeplinirii serviciului militar în termen, serviciului militarcu termen redus sau serviciul civil;

2. În cazul în care se constată că întruniţi toate condiţiile necesare, vă va fi atribuită categoria de beneficiar al alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională. (se face click pe categorie şi apare lista cu categoriile de beneficiari de alocaţie).

Categoriile beneficiarilor de alocaţie:

Alocaţia de integrare sau de reintegrare profesională se acordă şomerilor care se află în următoarele circumstanţe:

a) le-a expirat perioada de invaliditate de gradul I sau II;

b) le-a încetat perioada de îngrijire a copilului, în intervalul de vârstă a copilului de la 1,5 ani până la 6 ani, la momentul naşterii copilului nefiind încadrate în muncă;

c) le-a încetat perioada de îngrijire de un membru de familie invalid de gradul I sau de un copil invalid (în vârstă de până la 16 ani), sau de o persoană înaintată în vârstă (75 de ani sau mai mult);

d) nu s-au putut angaja în câmpul muncii după satisfacerea serviciului militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau serviciul civil;

e) nu s-au putut angaja în câmpul muncii după eliberarea din penitenciar sau dintr-o instituţie de reabilitare socială;

f) sunt victime ale traficului de fiinţe umane cu statut confirmat de autorităţile competente şi nu s-au putut angaja în câmpul muncii.

Persoanelor prevăzute la litera b) li se acordă alocaţia de integrare sau de reintegrare profesională în cazul în care acestea se adresează la agenţie în perioada când copilul are împliniţi 1,5 şi nu are 6 ani.

Data începerii acordării alocaţiei:

Veţi beneficiade alocaţie de integrare sau reintegrare profesională începând cu a opta zi de la data înregistrării cererii pentru un loc de muncă la agenţie, dacă acest drept este confirmat documentar.

Alocaţia de integrare sau reintegrare profesională se acordă o singură dată.

Mărimea şi durata de acordare a alocaţiei:

Cuantumul alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională este în mărime de 15 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent la data stabilirii plăţii.

Perioadă de plată a alocaţiei este de cel mult 9 luni calendaristice.

Nu beneficiaţi de alocaţie dacă, până la stabilirea dreptului de a o primi, refuzaţi neîntemeiat un loc de muncă corespunzător, conform legislaţiei, sau serviciile de stimulare a ocupării prestate de agenţie.